Sobota, 25 października 2014
WSSE Kraków | Napisz do nas
 

22 marca - Światowy Dzień Wody
***
22 marca - Światowy Dzień Wody


Światowy Dzień Wody 22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w czasie konferencji SZCZYT WODY w Rio de Janeiro w 1992r. Corocznie obchodzony jest pod innym hasłem, w bieżącym roku brzmi ono „Woda dla dużych miast”.
Woda jest konieczna do życia wszelkich żyjących organizmów powinna być dostępna dla każdego konsumenta o najlepszej jakości. Stanowi ona 90% naszego organizmu. Bez wody przeżyjemy jedynie kilka dni (2-3 dni). Niesie życie i zdrowie, ale także może nieść zagrożenia i choroby jeżeli nie będzie spełniała odpowiednich wymagań. W naszym kraju nadzór nad jakością wody do spożycia produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna na podstawie art.4 ustawy z dnia 14 marca 1985r „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (Dz. U. z 2006r nr 122, poz. 851 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r „ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” ( Dz. U. z 2006r nr 123, poz.858 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. z 2010r).

Na terenie powiatu oświęcimskiego z wody wodociągowej korzysta ok. 150 000 mieszkańców. Tutejsza Stacja nadzoruje13 wodociągów o wydajności 50 – 10 000 [m3/d]. Są to wodociągi publiczne o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, wodociągi lokalne dla mniejszej liczby ludności i zakładowe do celów komercyjnych. Na podległym terenie znajduje się 11 ujęć wody opartych na wodzie podziemnej, 1 ujęcie wody oparte na wodzie powierzchniowej. Wody pochodzenia podziemnego są bezpieczniejsze od  wód powierzchniowych.
Trzy przedsiębiorstwa wodociągowe nie posiadają własnych ujęć wody. Woda kupowana jest od innych zakładów lub przedsiębiorstw wodociągowych. Jakość wody na stacjach uzdatniania wody, studniach, hydroforniach oraz w sieci wodociągowej monitorowana jest przez zakłady wodociągowe i inspekcję sanitarną zgodnie z w/w rozporządzeniem.
Podejmowane są starania aby uzyskać wodę do spożycia najwyższej jakości. Ważna jest ochrona źródeł wody i zabezpieczenie systemów zaopatrzenia. Jakość wody zależy od składu chemicznego i mokrobiologicznego, ale także od sposobu uzdatniania, dezynfekcji oraz od stanu sieci i przyłączy. Dla odbiorców wody bardzo ważne są organoleptyczne doznania (wygląd, zapach, smak). Jeżeli te doznania będą negatywne to nawet woda bezpieczna dla zdrowia będzie budzić podejrzenia. Dla bezpieczeństwa konsument powinien pamiętać aby przed użyciem wody po dłuższej przerwie spuszczać wodę ok. 5 minut. Wyeliminować ślepe końcówki, aby nie tworzyły się zastoiny wody. Czyścić, usuwać kamień i wymieniać w razie konieczności zużyte sitka i inne części instalacji wodnej.
Wpływ na jakość wody mają materiały i wyroby kontaktujące się z wodą. Dlatego powinny posiadać zawsze atesty zdrowotne wydane w naszym kraju lub w unii europejskiej.
Woda poddawana jest różnym procesom uzdatniania w zależności od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Efektywność metod ma istotny wpływ na zjawiska zachodzące w sieci np. korozja. W wyniku tego może ulec pogorszeniu jakość wody. Korozja może występować w różnym nasileniu zależnie od składu chemicznego, rodzaju materiałów zastosowanych w sieci, warunków hydraulicznych. Jej skutkiem może być zniszczona instalacja wodna. Zachodzi najczęściej w rurach stalowych i ocynkowanych. Przyspieszają korozję chlorki, siarczany, azotany oraz preparaty dezynfekcyjne pozostające w wodzie. Woda ciepła jest bardziej korozyjna niż zimna.
Zarastanie rur jest skutkiem korozji, kumulacji biomasy bakteryjnej oraz osadów węglanowych. Stwarza to problem dystrybucji wody.

Organiczne zanieczyszczenia wody dzielą się na 3 grupy.
1- Naturalne domieszki wód stanowią surowiec do produkcji i są obojętne dla człowieka.
2- Największym zagrożeniem są mikroorganizmy chorobotwórcze antropogeniczne. Zanieczyszczenie źródeł wody tymi mikroorganizmami spowoduje choroby pochodzenia wodnego, które są w pierwszej kolejności przenoszone przez odchody ludzkie i zwierzęce.
3- Zanieczyszczenie w wyniku zastosowania procesów uzdatniania.

W roku 2010 skontrolowane zostały wszystkie wodociągi, pracownicy tut. Stacji pobrali w ramach sprawowanego nadzoru próbki do badań według zatwierdzonych harmonogramów. Na podstawie przedłożonych wyników badań opracowywana jest ocena jakości wody, którą przesyła się do zakładów wodociągowych, urzędów miast i gmin oraz do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
W wodach pitnych zidentyfikowano tysiące związków organicznych i nieorganicznych. Substancje, które zostały wybrane do opracowania zalecanych dopuszczalnych norm należą do potencjalnie szkodliwych i występują często w wysokich stężeniach w wodzie. Dlatego też prowadzony jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz zakłady wodociągowe monitoring kontrolny i rozszerzony wody.
W zakresie monitoringu kontrolnego pobrano wodę na następujące oznaczenia: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, chlor wolny, mangan, żelazo, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens.
Zakres monitoringu przeglądowego obejmował - poza w/w zakresem badań podstawowych - oznaczenia: fosforany, twardość, arsen, chlorki, siarczany, bor, sód, utlenialność, chrom, fluorki, magnez, glin, rtęć, kadm, miedź, nikiel, ołów, selen, THM, ∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 1,2 dichloroetan, benzen, cyjanki wolne, ∑ pestycydów, antymon, tetrachlorometan, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ogólną liczbę mikroorganizmów po 24h i po 48h w temperaturze 22 i 36ºC oraz pierwiastki radioaktywne: tryt, cez 137, całkowita aktywność α, całkowita aktywność β.
W okresie sprawozdawczym Inspekcja Sanitarna pobrała do analizy w ramach monitoringu kontrolnego i rozszerzonego z wodociągów 100 próbek wody do spożycia, ponadto 278 próbek pobranych zostało w ramach kontroli wewnętrznej przez zakłady wodociągowe. Zakwestionowano 15 próbek wody do spożycia z uwagi na przekroczone parametry mikrobiologiczne (bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Ogólna liczba mikroorganizmów po 48 h w 37o C) i fizyko- chemiczne (pH, żelazo, mętność, mangan, azotany).
Po interwencji pisemnej do właścicieli wodociągów jakość wody uległa poprawie co wykazały analizy kontrolne. Na koniec 2010r. we wszystkich wodociągach jakość wody pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów odpowiadała wymaganiom cyt. wyżej rozporządzenia.

 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie