Sobota, 23 maja 2015
PSSE Brzesko | Napisz do nas
 

**
Czy i kiedy możliwe jest mielenie mięsa na życzenie konsumenta?
Czy i kiedy możliwe jest mielenie mięsa na życzenie konsumenta?Regulacje dotyczące obrotu mięsem mielonym jako produktem pochodzenia zwierzęcego zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288, z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 tej ustawy prowadzenie działalności w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładzie jest możliwe, jeśli spełnione będą wymagania weterynaryjne oraz pod warunkiem dopuszczenia zakładu do prowadzenia produkcji w drodze decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 2 pkt 1 i 13 ustawy "produkcja" produktów pochodzenia zwierzęcego oznacza co najmniej jedną z następujących czynności: pozyskiwanie, chów, wytwarzanie, oczyszczanie, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie lub transport, natomiast "umieszczanie na rynku" - przechowywanie lub prezentację w celu sprzedaży, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostarczanie lub każdy inny sposób wprowadzania na rynek Wspólnoty, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej. Art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że powiatowi lekarze weterynarii prowadzą rejestry zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego. Wyłączenie z powyższej definicji "umieszczania na rynku" sprzedaży detalicznej oznacza, iż sprzedaż detaliczna produktów pochodzenia zwierzęcego nie jest objęta obowiązkiem zgłoszenia i umieszczenia w powyższym rejestrze. Przepisy omawianej ustawy nie definiują sprzedaży detalicznej. Definicja taka zawarta została w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Z definicji tej wynika, iż sprzedaż detaliczną należy rozumieć jako czynności związane ze sprzedażą żywności wykonywane w punkcie sprzedaży dla konsumenta finalnego. Sprzedażą detaliczną mogą więc być takie czynności związane z obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego, które nie są objęte definicją produkcji, a więc z wyłączeniem oczyszczania, rozbioru, przetwarzania, pakowania i przepakowywania w celu wprowadzania do obrotu w tej lub innej placówce handlowej. Zgodnie z § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz. U. Nr 104, poz. 1096) możliwe jest porcjowanie, ważenie i pakowanie mięsa w obecności i na życzenie ostatecznego konsumenta. Czynności te nie stanowią rozbioru mięsa (tusz lub półtusz) na poszczególne części rodzajowe (gatunki). Rozbiór mięsa jest bowiem czynnością objętą nadzorem weterynaryjnym. Ww. przepis § 33 odnosi się także do czynności oddzielenia (odkrojenia lub odcięcia) określonego kawałka z danego rodzaju mięsa wykonywanej na życzenie konsumenta dokonującego zakupu tego mięsa. Tego typu czynności wykonywane na życzenie konkretnego konsumenta dokonującego zakupu tego mięsa mogą obejmować również mielenie mięsa. Natomiast mielenie, porcjowanie mięsa i pakowanie w opakowania jednostkowe przez dział mięsny w celu wprowadzania ich do obrotu w danej placówce handlowej (nie na życzenie konkretnego konsumenta), nawet jeżeli czynności te nie są połączone z rozbiorem mięsa, może odbywać się po spełnieniu przez tę placówkę obowiązku zgłoszenia do rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego. W związku z powyższym wszelkie czynności objęte definicją "produkcji" wymagają dopuszczenia zakładu do prowadzenia produkcji w drodze decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii, z wyłączeniem tych czynności, które wykonywane są w ramach określonej wyżej sprzedaży detalicznej."
© 2004 Wojewdzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie